Tìm hiệu của hai số biết số bị trừ hơn số trừ 15 đơn vị.

Tìm hiệu của hai số biết số bị trừ hơn số trừ 15 đơn vị.

2 bình luận về “Tìm hiệu của hai số biết số bị trừ hơn số trừ 15 đơn vị.”

Viết một bình luận