tìm một số có hai chữ số biết tổng hai chữ số bằng 9 và tích của chúng bằng 20

tìm một số có hai chữ số biết tổng hai chữ số bằng 9 và tích của chúng bằng 20Viết một bình luận

Câu hỏi mới