12 ng đi trên 1 con thuyền. Biết, con thuyền đó chỉ chứa đủ thêm 13 bớt 8 thêm 6 người đi. Hỏi con thuyền đó có đủ 12 người đ

12 ng đi trên 1 con thuyền. Biết, con thuyền đó chỉ chứa đủ thêm 13 bớt 8 thêm 6 người đi. Hỏi con thuyền đó có đủ 12 người đi không?Viết một bình luận

Câu hỏi mới