5478 : 5 7583 : 8 Đặt tính rõ ràng ; làm theo cách ngắn. Một cuộn dây dài 120 m ,người ta đã dùng 24

5478 : 5 7583 : 8
Đặt tính rõ ràng ; làm theo cách ngắn.
Một cuộn dây dài 120 m ,người ta đã dùng 24 m để buộc một thùng hàng .Phần còn lại của cuộn dây người ta cắt ra thành 3 đoạn bằng nhau .Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?Viết một bình luận

Câu hỏi mới