Bài 1: Hạnh có 36 quyển sách phúc có số sách kém ba lần có hạnh hỏi Hanh phải kể cho Phúc bao nhiêu quyển sách để có số sách

Bài 1: Hạnh có 36 quyển sách phúc có số sách kém ba lần có hạnh hỏi Hanh phải kể cho Phúc bao nhiêu quyển sách để có số sách của hai bạn bằng nhau
Bài 2:
An và Bình thi gấp thuyền An gấp được 46 cái chiếc Nếu bình gấp thêm 2 cái nữa thì số thuyền an làm gấp đôi số thuyền Bình làm . Hỏi hai bạn gấp được bao nhiêu cái thuyềnViết một bình luận

Câu hỏi mới