Bài 7: Một hình tròn tâm O nằm lọt khít trong một hình vuông ABCD có cạnh bằng 18cm. Hỏi đường kính MN là bao nhiêu cm? A B .

Bài 7: Một hình tròn tâm O nằm lọt khít trong một hình vuông ABCD có cạnh
bằng 18cm. Hỏi đường kính MN là bao nhiêu cm?
A B …………………………………………………………………………………
M N …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
D C …………………………………………………………………………………Viết một bình luận

Câu hỏi mới