c) x+3=4×5 help me

c) x+3=4×5 help meViết một bình luận