Câu 10. Điền (>, <, =) ? a) 200ml + 700ml . 900ml b, 100cm + 2cm .. 300cm Câu 11. Gia đình Hoa nuôi được 150 con gà. Bà ho

Câu 10. Điền (>, <, =) ?
a) 200ml + 700ml . 900ml
b, 100cm + 2cm .. 300cm
Câu 11. Gia đình Hoa nuôi được 150 con gà. Bà hoa mới cho thêm số gà bằng 1/2 số gà gia đình Hoa có. Hỏi hiện tại gia đình Hồng có bao nhiêu con gà?
Câu 12. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
42 + 50 + 54 + 58 + 62 + 38 + 46
Viết một bình luận