để đánh số trang một cuốn sách từ trang số 1 đến hết ta cần dùng 2893 chữ số Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang

để đánh số trang một cuốn sách từ trang số 1 đến hết ta cần dùng 2893 chữ số Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trangViết một bình luận

Câu hỏi mới