Di chuyển 1 que tính để nhận được phép nhân đúng : IX x IV = XVI phép tính đúng là ?

Di chuyển 1 que tính để nhận được phép nhân đúng : IX x IV = XVI phép tính đúng là ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới