Hiền và mẹ muốn làm 8 chiếc bánh cho cả nhà ăn.Mỗi chiếc bánh cần 150 g bột nguyên liệu nhưng trong nhà chỉ có 500 g bột . Hi

Hiền và mẹ muốn làm 8 chiếc bánh cho cả nhà ăn.Mỗi chiếc bánh cần 150 g bột nguyên liệu nhưng trong nhà chỉ có 500 g bột . Hiền đi mua giúp mẹ số bột còn thiếu . Hỏi Hiền đã ma bao nhiêu gam bột ?Viết một bình luận