Mi có 51 cây kẹo na gấp 3 lần số kẹo của mi. Hỏi cả hai bạn có ba tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Mi có 51 cây kẹo na gấp 3 lần số kẹo của mi. Hỏi cả hai bạn có ba tất cả bao nhiêu cái kẹo?

2 bình luận về “Mi có 51 cây kẹo na gấp 3 lần số kẹo của mi. Hỏi cả hai bạn có ba tất cả bao nhiêu cái kẹo?”

 1. Na có số cái kẹo là:
  51xx3=153 (cái kẹo)
  Cả hai bạn có tất cả số cái kẹo là:
  51+153=204 (cái kẹo)
  Đáp số : 204 cái kẹo
  text[#Dream]
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết: 
   Số kẹo na là : 3 . 51 = 153 ( cái ) 
   Cả hai bạn có số kẹo là : 51 + 153 = 204 ( cái) 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới