Một đội thuỷ lợi đào được 132 m mương trong 6 ngày. Hỏi đội đó đào được bao nhiêu m mương trong 7 ngày?

Một đội thuỷ lợi đào được 132 m mương trong 6 ngày. Hỏi đội đó đào được bao nhiêu m mương trong 7 ngày?Viết một bình luận

Câu hỏi mới