Một trang trại nuôi 32580 con gà. Sau khi bán 26155 con thì số gà còn lại nhốt vào 5 chuồng. Hỏi 1 chuồng nhốt bao nhiêu con

Một trang trại nuôi 32580 con gà. Sau khi bán 26155 con thì số gà còn lại nhốt vào 5 chuồng. Hỏi 1 chuồng nhốt bao nhiêu con gà. Mn giúp m nhé. Thanks!Viết một bình luận