a) (x + 8.6) chia 2 = 8 b). (x+7) chia 2 = 8

a) (x + 8.6) chia 2 = 8

b). (x+7) chia 2 = 8Viết một bình luận

Câu hỏi mới