A. Gấp số bé nhất có ba chữ số khác nhau lên 4 lần. B. Giảm số lớn nhất có hai chữ số đi 3 lần

A. Gấp số bé nhất có ba chữ số khác nhau lên 4 lần.

B. Giảm số lớn nhất có hai chữ số đi 3 lầnViết một bình luận

Câu hỏi mới