Bài 1: Một xe ô tô chạy quãng đường dài 100 km hết 10 lít xăng. Hỏi với cách chạy như thế khi chạy hết 8 lít xăng thì ô tô

Bài 1: Một xe ô tô chạy quãng đường dài 100 km hết 10 lít xăng. Hỏi với cách chạy như thế khi chạy hết 8 lít xăng thì ô tô đó đi quãng đường dài bao nhiêu ki lô mét?Viết một bình luận

Câu hỏi mới