Bài 1 Giá trị của chữ số 7 trong số 472 lớn hơn giá trị của chữ số 2 là Bài 2 Một cửa hàng đồ chơi bán đ

Bài 1

Giá trị của chữ số 7 trong số 472 lớn hơn giá trị của chữ số 2 là

Bài 2

Một cửa hàng đồ chơi bán được 24 ô tô và 6 cái xe máy số ô tô cửa hàng đó bán được gấp số xe máy bán được số lần là

Bài 3

Một phòng họp lớn có 3 dãy bàn ghế mỗi dãy có 35 bộ bàn ghế hỏi mỗi phòng họp đó có bao nhiêu bộ bàn ghếViết một bình luận

Câu hỏi mới