Đặt câu sử dụng cặp từ trái nghĩa A)sáng-tối: B)gầy-béo:

Đặt câu sử dụng cặp từ trái nghĩa

A)sáng-tối:

B)gầy-béo:Viết một bình luận

Câu hỏi mới