Đặt phép tính 783:6 363:6 640:4 3692:4

Đặt phép tính

783:6

363:6

640:4

3692:4Viết một bình luận

Câu hỏi mới