Độ sâu nhất của Bắc Băng Dương là 5km và nhỏ hơn độ sau của Thái Bình Dương là 7km.Độ sâu nhất cau đại tây dương bằng 1 ph

Độ sâu nhất của Bắc Băng Dương là 5km và nhỏ hơn độ sau của Thái Bình Dương là 7km.Độ sâu nhất cau đại tây dương bằng 1 phần 4 độ sâu nhất của thái bình dương .độ sauu nhất của Đại Tây Dương làViết một bình luận

Câu hỏi mới