Một con kiến bắt đầu bò từ một đầu chiếc thước kẻ ,sao một phút nó bò được 1/5 chiều dài của chiếc thước.Hỏi sau mộ

Một con kiến bắt đầu bò từ một đầu chiếc thước kẻ

,sao một phút nó bò được 1/5 chiều dài của chiếc thước.Hỏi sau một phút còn kiến bò được đoạn đường dàu mấy xăng-ti- mét ? Biết chiếc thước dài 4 dmViết một bình luận

Câu hỏi mới