Trong một phòng họp có 2 dãy, mỗi dãy có 10 hàng ghế. Số đại biểu có mặt dự cuộc họp đã được bố trí ngồi vừa đủ 8 đại biểu

Trong một phòng họp có 2 dãy, mỗi dãy có 10 hàng ghế. Số đại biểu có mặt dự cuộc họp đã được bố trí ngồi vừa đủ 8 đại biểu trên mỗi hàng ghế. Hãy tính tổng số đại biểu có trong cuộc họp?Viết một bình luận

Câu hỏi mới