Viết tất cả các số tròn trăm có 4 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 5

Viết tất cả các số tròn trăm có 4 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 5Viết một bình luận

Câu hỏi mới