Tìm một số có 4 chữ số, biết rằng khi thêm chữ số 2 vào bên phải của số đó thì được một mới có 5 chữ số hơn số phải tìm 11

Tìm một số có 4 chữ số, biết rằng khi thêm chữ số 2 vào bên phải của số đó thì được một mới có 5 chữ số hơn số phải tìm 11 306 đơn vị
Viết một bình luận