Tính : 24 + 4 = ? 25+3 = ? 22 + 4 = ? 34+1 =?

Tính :
24 + 4 = ?
25+3 = ?
22 + 4 = ?
34+1 =?Viết một bình luận

Câu hỏi mới