Tính giá trị của biểu thức: a) 38 040 : 5 : 2 b) 56 058 46 902 : 6

Tính giá trị của biểu thức:
a) 38 040 : 5 : 2
b) 56 058 46 902 : 6Viết một bình luận