Tính nhanh giá trị biểu thức ( 13623×9+35642×8+13891×7)x(6×5-30)

Tính nhanh giá trị biểu thức ( 13623×9+35642×8+13891×7)x(6×5-30)Viết một bình luận

Câu hỏi mới