Tính rồi nêu thương và số dư trong mỗi phép tính sau: A.867:4 B.8479:7 C. 36425:2 518:3 6592:5

Tính rồi nêu thương và số dư trong mỗi phép tính sau:
A.867:4 B.8479:7 C. 36425:2
518:3 6592:5 89689:8Viết một bình luận

Câu hỏi mới