trong 1 phép chia có dư, số dư lớn nhất có thể là 5, thương bằng 2. tìm số bị chia và số chia Mn giúp mk vs ạ

trong 1 phép chia có dư, số dư lớn nhất có thể là 5, thương bằng 2. tìm số bị chia và số chia
Mn giúp mk vs ạViết một bình luận

Câu hỏi mới