viết 5 số có 4 chữ số mà khi viết các chữ số đó theo thứ tự từ trái sang phải hay theo thứ tự ngược lại ta luôn nhận được cùn

viết 5 số có 4 chữ số mà khi viết các chữ số đó theo thứ tự từ trái sang phải hay theo thứ tự ngược lại ta luôn nhận được cùng 1 sốViết một bình luận

Câu hỏi mới