1 + 2 + 3 + 4 + ….. + 100 = ? 1+ 3 + 5 + 7 + …… + 99 = ? 1 – 2 + 3 – 4 + … + 99 – 100 = ?

1 + 2 + 3 + 4 + ….. + 100 = ?
1+ 3 + 5 + 7 + …… + 99 = ?
1 – 2 + 3 – 4 + … + 99 – 100 = ?

2 bình luận về “1 + 2 + 3 + 4 + ….. + 100 = ? 1+ 3 + 5 + 7 + …… + 99 = ? 1 – 2 + 3 – 4 + … + 99 – 100 = ?”

 1. 1)1+2+3+4+…+100(có 100 số hạng)
  =(100+1)x100:2
  =5050
  2)1+3+5+7+…+99(có 50 số hạng)
  =(99+1)x50:2
  =2500
  3)1-2+3-4+…+99-100(có 100 số hạng)
  =(1+3+5+…+99)-(2+4+6+…+100)
  xét 2+4+6+…+100(có 50 só hạng)
  =(100+2)x50:2=2550
  vậy(1+3+5+…+99)-(2+4+6+…+100)
  =2500-2550=-50

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, 1+2+3+4+ … +100 ( có 100 số hạng)
  = (100+1) x100 : 2
  = 5050
  b, 1+ 3+ 5+ 7+… + 99 ( có 50 số hạng)
  = (99+ 1) x 50: 2 
  = 2500
  c, 1 – 2 + 3 – 4 + … + 99 – 100 ( có 100 số hạng)
  (1+ 3 + 5+ …..+ 99) – ( 2+ 4 + 6+… + 100)
  xét phép tính 2+ 4 + 6+… + 100 (có 50 số hạng)
                       = (100+ 2) x 50 : 2= 2550
  vậy (1+ 3 + 5+ …..+ 99) – ( 2+ 4 + 6+… + 100) = 2500 – 2550 = ( -50 )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới