1/5 giờ=…… phút 3/8 ngày=…….giờ 3098dm2=……m2…….dm2 4/

1/5 giờ=…… phút 3/8 ngày=…….giờ 3098dm2=……m2…….dm2 4/5 yến=……kg

2 bình luận về “1/5 giờ=…… phút 3/8 ngày=…….giờ 3098dm2=……m2…….dm2 4/”

 1. 1/5 giờ = 12 phút
  1 giờ = 60 phút
  Nên ta lấy 1/5 x 60 = 12 phút
  3/8 ngày = 9 giờ
  1 ngày = 24 giờ
  Nên ta lấy 3/8 x 24 = 9 giờ
  3098 dm2 = 30 m2 98 dm2
  1 m2 = 100 dm2
  Nên ta lấy 3098 : 100 = 30,98 dm2
  30 là m2 còn 98 là dm2
  4/5 yến = 8 kg
  1 yến = 100 kg
  Nên ta lấy 4/5 x 10 = 8 kg

  Trả lời
 2. 1/5 $\text{giờ}$ =  1/5 × $\text{60 = 12 phút}$
  3/8 $\text{ngày}$ = 3/8 × $\text{24 = 9 giờ}$
  $\text{3098dm²}$ = $\text{3098dm² ÷ 100 = 30m² 98dm²}$
  4/5 $\text{yến}$ = 4/5 × $\text{10 = 8kg}$
  $#linh1$

  Trả lời

Viết một bình luận