1 cửa hàng có 650kg đường. buổi sáng cửa hàng bán được 170kg, buổi chiều bán `5/8` số đường còn lại. hỏi cả `2` buổi cửa hàng

1 cửa hàng có 650kg đường. buổi sáng cửa hàng bán được 170kg, buổi chiều bán `5/8` số đường còn lại. hỏi cả `2` buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu kg đường? Cửa hàng còn lại bao nhiêu kg đường chưa bán?Viết một bình luận

Câu hỏi mới