1.Đoạn đường từ nhà My đến nhà Lan dài 2km , đoạn đường từ nhà My đến nhà Lan bằng 20 lần đoạn đường từ nhà Lan đến nhà Tuấn

1.Đoạn đường từ nhà My đến nhà Lan dài 2km , đoạn đường từ nhà My đến nhà Lan bằng 20 lần đoạn đường từ nhà Lan đến nhà Tuấn . Vậy quãng đường từ nhà Lan đến nhà Tuấn dài bao nhiêu mét?
2. 3600 : X + 30 = 90
3. Một cửa hàng bán các ba lô cùng loại . Ngày thứ 1 bán dc 4 chiếc ba lô , ngày thứ 2 bán dc 7 chiếc ba lô , ngày thứ 3 bán dc 12 chiếc ba lô . Tổng số tiền cửa hàng thu dc sau 3 ngày bán là 2760000 đồng . Tính giá tiền của mỗi chiếc ba lô .

2 bình luận về “1.Đoạn đường từ nhà My đến nhà Lan dài 2km , đoạn đường từ nhà My đến nhà Lan bằng 20 lần đoạn đường từ nhà Lan đến nhà Tuấn”

 1. 1 .   Đổi 2km =2000 m
  Quãng đường từ nhà Lan đến nhà Tuấn dài số mét là :
  2000 : 20=100 ( m )
           Đáp số : 100 m
  2.
    3600 : x + 30 =90
    3600 : x = 90-30
    3600 : x = 60
     x= 3600 : 60
    x = 60
  Vậy : x= 60
  3.
  Tổng số ba lô bán được sau 3 ngày là :
  4 + 7 + 12=23 ( chiếc ba lô )
  Giá tiền mỗi chiếc ba lô là :
  2760000 : 23=120 000 ( đồng )
                Đáp số : 120 000 đồng 

  Trả lời
 2. Bài 1 :                          Bài giải :
     Số mét quãng đường từ nhà Lan đến nhà Tuấn là :
                           2 × 20 = 40 ( km ) = 40 000 m 
                                           Đáp số : 40 000 m
  Bài 2 :
      3600 : x + 30 = 90
  = 3600 : x = 90 – 30
  = 3600 : x = 60
               x = 3600 : 60
               x = 60
   Bài 3 :                           Bài giải :
   Số chiếc ba lô 3 ngày bán được là :
                  4 + 7 + 12 = 23 ( chiếc )
  Số tiền mỗi chiếc ba lô có là :
                   2 760 000 : 23 = 120 000 ( đồng )
                                      Đáp số : 120 000 đồng
  Xin hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới