1.Không dùng tính,so sánh AvàB A=2013×2014-1/2013×2014 B=2014×2015-1/2014×2015

1.Không dùng tính,so sánh AvàB
A=2013×2014-1/2013×2014
B=2014×2015-1/2014×2015Viết một bình luận

Câu hỏi mới