1. Một bếp ăn có 45 bao gạo, mỗi bao đựng 50 kg gạo. Bếp ăn đã dùng hết 15 bao gạo. Hỏi bếp ăn đó còn lại bao nhiêu tạ gạo? 2

1. Một bếp ăn có 45 bao gạo, mỗi bao đựng 50 kg gạo. Bếp ăn đã dùng hết 15 bao gạo. Hỏi bếp ăn đó còn lại bao nhiêu tạ gạo?
2 . Một sân bóng đá hình chữ nhật có chu vi 346 m, chiều rộng kém chiều dài 37m . Tính diện tích của sân bóng đá?

2 bình luận về “1. Một bếp ăn có 45 bao gạo, mỗi bao đựng 50 kg gạo. Bếp ăn đã dùng hết 15 bao gạo. Hỏi bếp ăn đó còn lại bao nhiêu tạ gạo? 2”

 1. Giải đáp:
  Giải thích chi tiết :
  1.
  Sau khi bếp ăn đó dùng 15 bao gạo thì còn lại số bao gạo là :
   45 – 15 = 30 (bao)
  Bếp ăn đó còn số gạo là :
   50 xx 30 = 1500 (kg)
  Đổi 1500kg = 15 tạ gạo
                        Đáp số : 15 tạ gạo
  2.
   Nửa chu vi sân bóng đá là :
   346 : 2 = 173 (m)
  Chiều rộng sân bóng đá là :
   (173 – 37) : 2 = 68 (m)
  Chiều dài sân bóng đá là :
   68 + 37 = 105 (m)
  Diện tích sân bóng đá là :
   105 xx 68 = 7140 (m^2)
               Đáp số : 7140m^2

  Trả lời
 2. 1
  Bếp còn lại số bao gạo là:
  45-15=30 (Bao)
  Số Ki lô gam gạo còn lại trong bếp ăn là:
  30xx50=1500(kg)
  Đổi 1500kg=15 tạ
  Đáp sô: 15 tạ
  2
  Nửa chu vi sân bóng là:
  346:2=173(m)
  Chiều dài sân bóng là:
  (173+37):2=105(m)
  Chiều rộng sân bóng là:
  173-105=68
  Diện tích sân bóng là:
  105xx68=7140(m^2)
   Đáp số: 7140m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới