1 . So sánh 3/7 và 5/7 9/10 và 6/10 78/56 và 6/56 2. Cộn phân số 2/5 + 3/5 3/6 + 7/6 9/81 + 20/81 3. Trừ pân số 546/45 – 333/

1 . So sánh
3/7 và 5/7
9/10 và 6/10
78/56 và 6/56
2. Cộn phân số
2/5 + 3/5
3/6 + 7/6
9/81 + 20/81
3. Trừ pân số
546/45 – 333/45
89/45 – 65/45
66/56 – 23/56Viết một bình luận

Câu hỏi mới