`1` tấm vải dài `15` m , đã dùng hết `2/3` tấm vải , hỏi còn lại bnh m vải?

`1` tấm vải dài `15` m , đã dùng hết `2/3` tấm vải , hỏi còn lại bnh m vải?

2 bình luận về “`1` tấm vải dài `15` m , đã dùng hết `2/3` tấm vải , hỏi còn lại bnh m vải?”

 1. Giải đáp:5m
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đã dùng hết số m vải là :
  15xx2/3=10(m)
  Còn lại số m vải là :
  15-10=5(m)
  Đáp số :5m

  Trả lời
 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
   Đã dùng hết số m vải là:
                      15 xx 2/3 = 10 (m)
   Còn lại số m vải là:
                     15 – 10 = 5 (m)
                  Đ/S: 5 m.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới