1 thửa ruộng hình bình hành có tổng độ dài đáy và chiều cao là 124m. biết độ dài đáy hơn chiều cao 12m. tính diện tích thửa r

1 thửa ruộng hình bình hành có tổng độ dài đáy và chiều cao là 124m. biết độ dài đáy hơn chiều cao 12m. tính diện tích thửa ruộngViết một bình luận

Câu hỏi mới