1, Tính a, 5/11 + 4/11 b, 10/11 + 9/10 c, 15/30 + 7/30

1, Tính
a, 5/11 + 4/11 b, 10/11 + 9/10 c, 15/30 + 7/30Viết một bình luận

Câu hỏi mới