`1`. Tính giá trị của biểu thức `a)` `4237` x `18` `34 578` `8064` : `64` x `37` `b)` `46 857` + `3444` : `28` `601 759` `1

`1`. Tính giá trị của biểu thức
`a)` `4237` x `18` `34 578`
`8064` : `64` x `37`
`b)` `46 857` + `3444` : `28`
`601 759` `1988` : `14`
`2` . Mỗi bánh xe đạp cần `36` nan hoa. Hỏi có `5260` nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp `2` bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới