1. Tính nhanh: a, 64x15x9 / 72x45x6 b, 4242x12x15 / 2121x15x20 2. Cho phân số 19/42. Tìm một số sao cho khi tử số c

1. Tính nhanh: a, 64x15x9 / 72x45x6 b, 4242x12x15 / 2121x15x20
2. Cho phân số 19/42. Tìm một số sao cho khi tử số của phân số đã cho trừ đi số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số mới bằng 3/7Viết một bình luận

Câu hỏi mới