1. Viết 1 chữ số vào chỗ chấm ở 55. để được số có bốn chữ số và : a) Là số chia hết cho 5 : …………………………..

1. Viết 1 chữ số vào chỗ chấm ở 55. để được số có bốn chữ số và :
a) Là số chia hết cho 5 : …………………………………………………………………
b) Là số không chia hết cho 5 : ………………………………………………………Viết một bình luận

Câu hỏi mới