1. Viết mỗi p/s sau thành tổng các p/s có tử số bằng 1 và mẫu số khác nhau: a, 7/12 = …../ 12 + ……/ 12 = 1/……. + 1/

1. Viết mỗi p/s sau thành tổng các p/s có tử số bằng 1 và mẫu số khác nhau:
a, 7/12 = …../ 12 + ……/ 12 = 1/……. + 1/…….
b, 17/24 = ……/ 24 + ……/ 24 + ……../ 24 = 1/…… + 1/……. + 1/…….
2. Tính:
a, 3/4 – 3/12 b, 16/9 – 18/27 c, 6/7 – 5/7 + 4/7 – 3/7 + 2/7 – 1/7 d,7/10 + 17/24 (tìm MSC bé nhất)Viết một bình luận

Câu hỏi mới