2/5 + 3/7=3/7………… 1/7 + 3/7 + 4/7=(1/7 + 3/7) + ……………=1/7 + (3/7 + …………. )=(1/7+ 4/7)+………….

2/5 + 3/7=3/7…………
1/7 + 3/7 + 4/7=(1/7 + 3/7) + ……………=1/7 + (3/7 + …………. )=(1/7+ 4/7)+………….
3/4-2/8
16/18-5/9
17/12-3/4
5/3-4/5
6/7-5/8Viết một bình luận

Câu hỏi mới