2.Chu vi của một tấm bìa của hình chữ nhật là 4m,chiều rộng là 5/6m.Tính chiều dài của tấm bìa đó?

2.Chu vi của một tấm bìa của hình chữ nhật là 4m,chiều rộng là 5/6m.Tính chiều dài của tấm bìa đó?Viết một bình luận

Câu hỏi mới