3 tìm y a y × 135 = 39168 b y × 486=9234 c y × 175 = 27173 d y × 999=90915

3 tìm y
a y × 135 = 39168
b y × 486=9234
c y × 175 = 27173
d y × 999=90915

2 bình luận về “3 tìm y a y × 135 = 39168 b y × 486=9234 c y × 175 = 27173 d y × 999=90915”

 1. a ) y × 135 = 39168
      y            = 39168 ÷ 135
      y            = 4352/15
  b ) y × 486 = 9234
       y ×        = 9234 ÷ 486
       y ×        = 19
  c ) y × 175 = 27173
       y           = 27173 ÷ 175
       y           = 27173/175
  d ) y × 999 = 90915
       y            = 90915 ÷ 999
       y            = 30305/333
  Vì nó bị dư nên mình để dưới dạng phân số cho đẹp ạ 
  Số dư lần lượt là 18 ; 0 ; 48 ; 6
  Xin hay nhất
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   3
  a) y x 135 = 39168
      y           = 39168 : 135
      y           = 290 dư 18
  b) y x 486 = 9234
      y           = 9234 : 486
      y           = 19
  c) y x 175 = 27173
      y           = 27173 : 175
      y           = 155 dư 48
  d) y x 999 = 90915
      y           = 90915 : 999
      y           = 91 dư 6

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới