4 : 7 = phân số 3 : 8 = 5 : 11 = 7 : 10 = 1 : 15 = 14 : 21 =

4 : 7 = phân số 3 : 8 = 5 : 11 =
7 : 10 = 1 : 15 = 14 : 21 =

2 bình luận về “4 : 7 = phân số 3 : 8 = 5 : 11 = 7 : 10 = 1 : 15 = 14 : 21 =”

 1. Ta có:
  4 : 7 = $\dfrac{4}{7}$
  3 : 8 = $\dfrac{3}{8}$
  5 : 11 = $\dfrac{5}{11}$
  7 : 10 = $\dfrac{7}{10}$
  1 : 15 = $\dfrac{1}{15}$
  14 : 21 = $\dfrac{14}{21}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :
  4:7=4/7
  3:8=3/8
  5:11=5/11
  7:10=7/10
  1:15=1/15
  14:21=14/21
  Phân số còn thể sử dụng như thương của phép chia .

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới