54 Trung bình cộng của hai số là 105. Tỉ số của hai số là: 2/5 . Số bé là: 55 Trung bình cộng của hai số là 175. Tỉ

54 Trung bình cộng của hai số là 105. Tỉ số của hai số là: 2/5 . Số bé là:
55 Trung bình cộng của hai số là 175. Tỉ số của hai số là 5/2 . Hiệu của hai số là:
Khó 56 Trên sân có 6 con thỏ và một số gà. Biết 5 lần số thỏ bằng 2 lần số gà. Vậy cả gà và thỏ có tất cảcon.
57 Chu vi hình bình hành ABCD là 350cm, chiều cao AH bằng 2/5 độ dài đáy DC. Diện tích hình bình hành làcm2, biết tỉ số độ dài hai cạnh AD và DC là 2/3 .
58 Một đội văn nghệ lúc đầu có 29 bạn, sau đó nhà trường bổ sung thêm 5 bạn nam và 6 bạn nữ nên lúc này số bạn nam bằng 2/3 số bạn nữ. Như vậy lúc đầu đội văn nghệ có..bạn nam.
59 Tổng hai số tự nhiên là 495. Biết nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé ta được số lớn. Số lớn là:
60 Cho ba số có tổng bằng 550. Biết số thứ nhất bằng 1/2 số thứ ba, số thứ ba gấp 3 lần số thứ hai. Số thứ ba là:

1 bình luận về “54 Trung bình cộng của hai số là 105. Tỉ số của hai số là: 2/5 . Số bé là: 55 Trung bình cộng của hai số là 175. Tỉ”

 1. 54 ,,Trung bình cộng của hai số là 105. Tỉ số của hai số là: 2/5 . Số bé là:
             tổng 2 số là   : 105×2= 210
  số bé là   : 210÷(2+5)×2=60
             đs 60
  55 ,,Trung bình cộng của hai số là 175. Tỉ số của hai số là 5/2 . Hiệu của hai số là:
                     tổng 2 số là :   175×2= 350
                     giá trị 1 phần là       350÷(2+5)= 50
                       hiệu 2 số là  50×(5-2)= 150
                               đs 150
  56 Trên sân có 6 con thỏ và một số gà. Biết 5 lần số thỏ bằng 2 lần số gà. Vậy cả gà và thỏ có tất cảcon.
           gà có số con là
            6×5÷2=15 con
              trên sân có tất cả số con là
                15+6= 21 con
                đs 21con
  57 Chu vi hình bình hành ABCD là 350cm, chiều cao AH bằng 2/5 độ dài đáy DC. Diện tích hình bình hành làm   cm2, biết tỉ số độ dài hai cạnh AD và DC là 2/3 .
             nửa chu vi là  350:2= 175 cm
            cạnh dc là   175÷(2+3)×3= 105cm
           chiều cao AH là    105× 2/5= 42 cm
                 diện tích hình thang ABCD là
                       42×105= 4410 cm²
                        đs 4410cm²
  58 Một đội văn nghệ lúc đầu có 29 bạn, sau đó nhà trường bổ sung thêm 5 bạn nam và 6 bạn nữ nên lúc này số bạn nam bằng 2/3 số bạn nữ. Như vậy lúc đầu đội văn nghệ có sô bạn nam.
                sau khi ổ sung thêm thì đội có số hs là
                       29+5+6= 40 bạn
                 số hs nam lúc đầu là
                    40:( 2+3)×2 -5= 11 bạn
                         đs 11 bạn
  59 Tổng hai số tự nhiên là 495. Biết nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé ta được số lớn. Số lớn là:
        
  Nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé ta được số lớn thì số lớn gấp 10 lần số bé
            495:(10+1)×10= 450
                        đs 450
  60 Cho ba số có tổng bằng 550. Biết số thứ nhất bằng 1/2 số thứ ba, số thứ ba gấp 3 lần số thứ hai. Số thứ ba là:
           
  Vì số thứ nhất bằng 1/2 số thứ 3, số thứ ba gấp 3 lần số thứ 2 nên biểu thị số thứ ba là 6 phần bằng nhau thì số thứ nhất sẽ là 3 phần như thế, số thứ hai sẽ là 2 phần như thế.
  Tổng của chúng bằng 550 nên ta có sơ đồ:
  Tổng số phần bằng nhau: 3 + 2 + 6 = 11 (phần)
  Số thứ 3 là: 150 x 2 = 300
                  đs  300
   

  Trả lời

Viết một bình luận